Grundavgifter

Kommunal avgift ska tas ut enligt 78 § i avfallslagen och ska täcka kostnaderna för bortskaffande av avfall. Mise tar också ut en grundavgift som ska täcka kostnader för avfallsrådgivning, förande av register, upprätthållande av avfallsinfrastruktur såsom bemannad återvinningscentral (Mise ÅVC), mobil ÅVC (Misebilen), återvinningsstationer, låsta hus och miljöpunkter. Grundavgiften täcker också hushållens kostnader för farligt avfall samt övriga uppgifter som anknyter till ordnande av avfallshanteringen. Avfallsavgiften ska motsvara servicenivån och uppmuntra till minskning av avfallets mängd och skadlighet samt följa prioriteringsordningen. Den kommunala avfallsavgiften består av en grundavgift och en rörlig del.

Grundavgiften berättigar till ett Misekort – undantag gäller för bostäder/fritidsbostäder som fått ett godkänt beslut om särskild avgift. Misekortet är en värdehandling som används som nyckel vid Mise ÅVC (Återvinningscentral), Misebilen (Mobil ÅVC) samt återvinningsstationer. 

En fastighetsinnehavare eller någon annan avfallsinnehavare är skyldig att betala kommunal avfallsavgift enligt 80 § i avfallslagen. Byggnadsägare är betalningsskyldiga per bostad, fritidsbostad och serviceboendeplats, oavsett om avfall uppkommer eller inte. Under beräkningsgrunder (längre ner) finns information om vad avfallsavgiften innehåller. Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas till Mise. Fastighetsägaren är betalningsskyldig för fastighetens avfallstjänst fram till att anmälan om ägarbytet inkommer till Mise.

Innehållsförteckning

Grundavgifter (Avgift/år)


Enligt avfallstaxan 2023

Grundavgift

Inkl.
moms

Grundavgift Bostad Låst hus

151,00

Grundavgift Bostad Låst hus Skärgård

151,00

Grundavgift Bostad MiseFyran

134,00

Grundavgift Bostad MiseÅttan

118,00

Grundavgift Bostad lägenhet Flerkärl

118,00

Grundavgift Bostad lägenhet MiseÅttan

118,00

Grundavgift Bostad serviceplats

39,00

Grundavgift Bostad säckhämtning

151,00

Grundavgift Fritid Låst hus

80,00

Grundavgift Fritid Låst hus Skärgård

80,00

Grundavgift Fritid säckhämtning Skärgård

80,00

Grundavgift Fritid MiseFyran

68,00

Grundavgift Fritid MiseÅttan

58,00

Årsavgift Verksamhet med Misekort

60,00

Särskild avgift

Särskilda avgifter prövas alltid av Mise. Blanketter finns på www.mise.ax. För ansökan debiteras en handläggningsavgift i enlighet med avfallstaxan som är 60€ år 2023. Särskilda avgifter godkänns i 3 eller 5 år beroende på ärende.

Särskild avgift

Inkl. moms

Obebodd stadigvarande byggnad
Endast stadigvarande byggnader där samtliga bostäder är obebodda.

80€

Bostad med ägare som bor på institution eller serviceboende
Den stadigvarande byggnaden står obebodd på grund av att byggnadsägaren permanent bor på serviceboende eller institution.

0€

Fritidsbostad Ta Hem avfall utanför Mise
I de fall fritidshusägaren tar sitt avfall till sitt fasta boende och kan uppvisa ett intyg från boendekommunen eller annan tillförlitlig utredning som visar på att avfallet tas om hand enligt Mises definition om ordnad avfallshantering, kan avgiften justeras.

40€


Oregistrerade byggnader som tidigare inte betalat fullständig avfallsavgift faktureras retroaktivt för de år de har ägt byggnaden (max 5 kalenderår).

Fritidsbostad Ta Hem avfall inom Mise
Fritidsbostaden uppfyller kravet på ordnad avfallshantering genom sitt fasta boende som finns inom Mises geografiska gränser. Allt avfall ska hanteras på samma sätt som avfallet från det fasta boendet. Fritidsbostaden erhåller inget Misekort. Enligt Mises föreskrifter ansvarar fastighetsägaren för att ordna avfallshanteringen för hushållen. Privata fritidsbostäder som hyrs ut har krav

40€

Grundavgift för Oregistrerad stadigvarande byggnad
Avgift för tidigare oregistrerade stadigvarande byggnader tills Misekort delas ut. Gäller även per bostad i en byggnad med flera bostäder.

151€

Grundavgift för Oregistrerad fritidsbostad
Avgift för tidigare oregistrerade fritidsbostad tills Misekort delas ut.

80€

Grundavgift för Oregistrerade fritidsbostad som Tar hem avfall
Avgift för tidigare oregistrerade fritidsbyggnader.

40€

Avgiftsbefrielse

I följande situationer kan byggnadsägare som äger en obeboelig byggnad beviljas avgiftsbefrielse:

  • Byggnaden är i så dålig kondition att den inte går att använda som stadigvarande bostad eller fritidsbostad och har ett annat användningsändamål än boende.
  • Den stadigvarande byggnaden står obebodd p.g.a. att byggnadsägaren permanent bor på ett serviceboende (ESB boende) eller på en institution.

Beräkningsgrunder

Bostad

Avfallsavgiftens tre grunddelar:

Den första grunddelen har beräknats utifrån kostnaderna för myndigheten vad gäller personal, kontor, data, kundtjänst, administration, ekonomi, information m.m. samt avfallssystemets infrastruktur och projekt som sedan har delats på alla bostäder inom Mises verksamhetsområde förutom stadigvarande obebodda.

Myndigheten
Infrastruktur
Projekt


80€

Den andra grunddelen har beräknats utifrån Mises kostnader för avfallshantering och bemanning på ÅVC delat på alla bostäder inom Mises verksamhetsområde förutom stadigvarande obebodda.

ÅVC avfallshantering
ÅVC bemanning
38€

Den tredje grunddelen har beräknats utifrån Mises kostnader för avfallshantering, städning, underhåll, hyra och projekt för återvinningsstationer på alla bostäder inom Mises verksamhetsområde förutom större bostadsbolag och stadigvarande obebodda.

ÅS avfallshantering
Städning och underhåll
Hyra och projekt

33€*

Summa: 151€

*Fullständig sortering ger justering av avfallsavgiftens tredje grunddel med cirka 100 procents avdrag. För MiseFyran ger en justering av avfallsavgiftens tredje grunddel med cirka 50 procents avdrag.

Fritidsbostad

Fritidsbostäders avfallsavgifter är uppbyggda på samma sätt som för fasta boenden. Dock är avgiften lägre då det anses att fritidsbostaden inte används under hela året och således inte belastar systemet lika mycket som ett stadigvarande boende. Samtliga belopp inkluderar 24 % moms.

Avfallsavgiftens tre grunddelar för fritidshus:

Myndigheten
Infrastruktur
Projekt


40€
ÅVC avfallshantering
ÅVC bemanning
18€
ÅS avfallshantering
Städning och underhåll
Hyra och projekt

22€*

Summa: 80

*Fullständig sortering ger justering av avfallsavgiftens tredje grunddel med 100 procents avdrag.
För MiseFyran ger en justering av avfallsavgiftens tredje grunddel med 50 procents avdrag.

Skip to content