Grundavgifter

Kommunal avgift ska tas ut enligt 78 § i avfallslagen och ska täcka kostnaderna för bortskaffande av avfall. Mise tar också ut en grundavgift som ska täcka kostnader för avfallsrådgivning, förande av register, upprätthållande av avfallsinfrastruktur såsom bemannad återvinningscentral (Mise ÅVC), mobil ÅVC (Misebilen), återvinningsstationer, låsta hus och miljöpunkter.

Grundavgiften täcker också hushållens kostnader för farligt avfall samt övriga uppgifter som anknyter till ordnande av avfallshanteringen. Avfallsavgiften ska motsvara servicenivån och uppmuntra till minskning av avfallets mängd och skadlighet samt följa prioriteringsordningen. Grundavgiften betalas per bostad, fritidsbostad eller ESB (Effektiviserad Serviceboendeplats). Grundavgiften berättigar till ett *MISEkort – undantag gäller för bostäder/fritidsbostäder som fått ett godkänt beslut om särskild avgift. 

*MISEkortet är en värdehandling som används som nyckel vid Mise ÅVC (Återvinningscentral), MISEbilen (Mobil ÅVC) samt återvinningsstationer. 

Den kommunala avfallsavgiften består av både en grunddel och en rörlig del. Den rörliga delen kan göra att grunddelen blir högre eller lägre (för mer information se Rörliga avgifter).

Innehållsförteckning

Grundavgifter (Avgift/år)


 
Grundavgift  Avgift/år 
Egnahemshus med brännbart och bioavfall till låst hus137€
Egnahemshus MiseÅttan107€
Egnahemshus MiseFyran122€
Fritidsbostad MiseFyran62€
Fritidsbostad MiseÅttan52€
Fritidsbostad med brännbart och bioavfall till låst hus72€
Flerbostadshus per lägenhet (fullständig sortering/MiseÅttan)107€
Flerbostadshus med brännbart avfall till låst hus (skärgården)137€
Verksamhet per verksamhetsställe/Misekort50€
ESB (effektiviserat serviceboende per plats)35€