Grundavgifter

Kommunal avgift ska tas ut enligt 78 § i avfallslagen och ska täcka kostnaderna för bortskaffande av avfall. Mise tar också ut en grundavgift som ska täcka kostnader för avfallsrådgivning, förande av register, upprätthållande av avfallsinfrastruktur såsom bemannad återvinningscentral (Mise ÅVC), mobil ÅVC (Misebilen), återvinningsstationer, låsta hus och miljöpunkter. Grundavgiften täcker också hushållens kostnader för farligt avfall samt övriga uppgifter som anknyter till ordnande av avfallshanteringen. Avfallsavgiften ska motsvara servicenivån och uppmuntra till minskning av avfallets mängd och skadlighet samt följa prioriteringsordningen. Den kommunala avfallsavgiften består av en grundavgift och en rörlig del.

Grundavgiften berättigar till ett Misekort – undantag gäller för bostäder/fritidsbostäder som fått ett godkänt beslut om särskild avgift. Misekortet är en värdehandling som används som nyckel vid Mise ÅVC (Återvinningscentral), Misebilen (Mobil ÅVC) samt återvinningsstationer. 

En fastighetsinnehavare eller någon annan avfallsinnehavare är skyldig att betala kommunal avfallsavgift enligt 80 § i avfallslagen. Byggnadsägare är betalningsskyldiga per bostad, fritidsbostad och serviceboendeplats, oavsett om avfall uppkommer eller inte. Under beräkningsgrunder (längre ner) finns information om vad avfallsavgiften innehåller. Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas till Mise. Fastighetsägaren är betalningsskyldig för fastighetens avfallstjänst fram till att anmälan om ägarbytet inkommer till Mise.

Innehållsförteckning

Grundavgifter (Avgift/år)


Grundavgift  Avgift/år 
Egnahemshus med brännbart och bioavfall till låst hus144€
Egnahemshus MiseÅttan112€
Egnahemshus MiseFyran128€
Fritidsbostad MiseFyran65€
Fritidsbostad MiseÅttan55€
Fritidsbostad med brännbart och bioavfall till låst hus76€
Flerbostadshus per lägenhet (fullständig sortering/MiseÅttan)112€
Flerbostadshus med brännbart avfall till låst hus (skärgården)144€
Verksamhet per verksamhetsställe/Misekort50€
ESB (effektiviserat serviceboende per plats)37€

Särskild avgift

Särskild avgift efter prövningAvgift/år 
Oregistrerade Egnahemshus144€
Obebodd Egnahemshus72€*
Avfallsavgift för fritidsbostad med fast boende i Mise medlemskommun med Misekort till ÅVC och återvinningsstationer68€*
Uppehåll av fastighetsnära avfallshämtning Fritidsbostad76€*
Fritidsbostad som lämnar avfall till sitt fasta boende37€*
Oregistrerade Fritidsbostad76€
Befrielse för boende på ESB/serviceboende/institution0€*

*Särskild avfallshantering lämnas in skriftligen på avsedd blankett och prövas alltid av Mise för följande situationer. Handläggningsavgift på 50 € per ärende tillkommer. Läs mer om särskild avgift i gällande avfallstaxa.

Beräkningsgrunder

Bostad

Avfallsavgiftens tre grunddelar:

Den första grunddelen har beräknats utifrån kostnaderna för myndigheten vad gäller personal, kontor, data, kundtjänst, administration, ekonomi, information m.m. samt avfallssystemets infrastruktur och projekt som sedan har delats på alla bostäder inom Mises verksamhetsområde förutom stadigvarande obebodda.

Myndigheten
Infrastruktur
Projekt


72€

Den andra grunddelen har beräknats utifrån Mises kostnader för avfallshantering och bemanning på ÅVC delat på alla bostäder inom Mises verksamhetsområde förutom stadigvarande obebodda.

ÅVC avfallshantering
ÅVC bemanning
40€

Den tredje grunddelen har beräknats utifrån Mises kostnader för avfallshantering, städning, underhåll, hyra och projekt för återvinningsstationer på alla bostäder inom Mises verksamhetsområde förutom större bostadsbolag och stadigvarande obebodda.

ÅS avfallshantering
Städning och underhåll
Hyra och projekt

32€*

Summa: 144€

*Fullständig sortering ger justering av avfallsavgiftens tredje grunddel (32 €) med 100 procents avdrag. För MiseFyran justeras avfallsavgiften tredje grunddel (32 €) med 50 procents avdrag.

Fritidsbostad

Fritidsbostäders avfallsavgifter är uppbyggda på samma sätt som för fasta boenden. Dock är avgiften lägre då det anses att fritidsbostaden inte används under hela året och således inte belastar systemet lika mycket som ett stadigvarande boende. Samtliga belopp inkluderar 24 % moms.

Avfallsavgiftens tre grunddelar för fritidshus:

Myndigheten
Infrastruktur
Projekt


37€
ÅVC avfallshantering
ÅVC bemanning
18€
ÅS avfallshantering
Städning och underhåll
Hyra och projekt

21€*

Summa: 76€

*Fullständig sortering ger justering av avfallsavgiftens tredje grunddel med 100 procents avdrag.
För MiseFyran ger en justering av avfallsavgiftens tredje grunddel med 50 procents avdrag.