Sök

Nya möjligheter för Mise kunder med egen kompost

Ålands Landskapsregering har implementerat EUs nya avfalls förordning genom ändringar i den åländska avfallsslagen. I ett nyligen offentliggjort pressmeddelande från Landskapsregeringen framgår det att det är dags för fastighetsägare att registrera sina komposter.

De nya ändringarna innebär att kommunerna nu ska arbeta mer målinriktat med avfallshantering i stället för att vara bundna till specifika insamlingsmetoder. En av de mest betydande förändringarna är att alla fastighetsägare ges möjlighet att ha en egen kompost för att ta hand om sitt bioavfall hemma på gården.

För att säkerställa att komposteringen inte leder till negativa effekter på miljön eller hälsan krävs det att komposten är korrekt utformad, placerad och skött. Detta innebär att den måste ha god syretillförsel, rätt fukthalt och temperatur. Dessutom måste den få regelbunden tillsyn och underhåll.

Vidare så måste komposten vara konstruerad för utomhusbruk, vara värmeisolerad och vara välventilerad samt tillräckligt tät för att förhindra skadedjur från att ta sig in. Dessutom ska komposten placeras minst fem meter från tomtgränsen mot grannfastighet. (Läs mer om detta i Mises kompostguide)

Det är viktigt att notera att varje hushåll som komposterar sitt bioavfall måste anmäla detta till Mise om du har din avfallstjänst i en av Mises medlemskommuner. Anmälan behövs för att vi ska kunna säkerställa att hanteringen sker enligt reglerna och kan även följa upp genom inspektioner vid behov.

Vad innebär det för dig som Misekund?

  1. Anmälan av kompostering: Om du komposterar behöver du anmäla din kompost hos oss på Mise. Från och med den 15 maj 2024, finns ett digitalt formulär tillgängligt på vår hemsida för enkel och avgiftsfri anmälan. Handläggningstiden på anmälningarna är upp till 3 månader från anmälan.
  2. Förlängt tömningsintervall: Som ett incitament för att uppmuntra kompostering kommer de kunder som anmäler sin kompost att få möjligheten till förlängt tömningsintervall på sitt A-kärl, även under sommarhalvåret. I stället för varannan vecka har man nu möjligheten att ha tömning var fjärde vecka.
  3. Ändringar i användningen av bioavfall: Om du ansöker om förlängt tömningsintervall genom att kompostera, kommer du inte längre kunna använda dig av bioavfalls facket på grund av miljö- och hälsorisker.
  4. Mer information: Mer detaljerad information om vad anmälan ska innehålla och hur du anmäler din kompost finns tillgängligt i samband med öppnandet av det digitala formuläret.

 

 

 

Vänliga hälsningar,
Ålands Miljöservice

För mer information vänligen läs här nedan:

Landskapet Ålands Avfallsslag

Mises komposterings handbok

Skip to content