Bioavfall

Bioavfall är huvudsakligen matavfall. Bioavfall i annat avfall och återvinningsprodukter drar till sig råttor och är en grogrund för flugor samt ger upphov till luktproblem. Bioavfallet måste därför separeras från övrigt avfall och hanteras skilt för sig. Det finns olika möjligheter.

1. Hämtning av bioavfall. Bioavfallet kan hämtas fastighetsnära, vilket måste ske minst varannan vecka för att undvika problem med lukt och ohyra. Bioavfallet förs sedan till en anläggning, där det tas om hand. Hämtning av bioavfall är en bekväm lösning för alla som inte är intresserad av att sköta en kompost.

2. Avlämning av bioavfall till tjänsten Låst hus. Matavfall i kompostpåse av papper eller biostärkelse läggs i bruna kärl som finns i de Låsta husen.

2. Kompostering. Komposten, som ska vara värmeisolerad, ska anmälas till Mise och placeras så att kontroll av kärl och funktion är möjlig. I komposten får inte läggas sådant avfall som försvårar komposteringen eller användningen av kompostprodukten

I komposten får man lägga:

Rester från matlagning
Matavfall
Små mängder blomstermylla och växtavfall.
Kaffe och tesump, filter och tepåsar
Små mängder tidningspapper eller
papperspåse
Hushållspapper, servetter

I komposten eller vid fastighetsnära hämtning av bioavfall  får man inte lägga:
Aska eller kalk
Plastpåsar eller mjölkförpackningar
Glas eller metallföremål
Farligt avfall (oljor, målarfärg, lim etc.)