Koncernen

Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice har ett dotterbolag, Producentansvar Åland Ab (Proans).

 

Producentansvar Åland Ab
Sedan 1994 finns på Åland lagstiftning om producentansvar för förpackningsavfall. Producentansvaret innebär i korthet att de företag som tillverkar eller inför förpackade produkter till Åland är skyldiga att ta tillbaka produkternas förpackningar efter det att produkten har konsumerats. Producentansvaret inräknar även samtliga kostnader för detta. Dessa åtgärder kan varje företag göra enskilt eller genom att ansluta sig till en producentorganisation som sköter denna uppgift gemensamt för samtliga anslutna företag.

 Den nuvarande lagstiftningen om producentansvar för förpackningsavfall började gälla 1 juli 2006 och skiljer sig från motsvarande lagstiftning i Finland. Av denna anledning ingår inte Åland i lösningen för förpackningsavfall i övriga Finland.

 Proans syfte är att överta producentansvar från producenter och på så sätt erbjuda företag på Åland en lösning på sitt lagstadgade ansvar. 2009 började Proans överta producentansvaret från företagen. Det är Proans målsättning att insamlingen av förpackningsavfall på Åland skall vara fullständigt integrerat med det kommunala insamlingssystemet. Från och med 2017 har samtliga kommuner på Åland ett avtal med Proans. Kommunerna står för planering och drift av insamlingssystemet medan Proans står för producenternas del av finansieringen.