Frågor och svar

Vi på Mise får en mängd frågor varje månad. På denna sida har vi sammanställt några av dem tillsammans med svaren. 

Avgifter

- Vad är det man betalar för?
I grundavgiften  ingår kostnader för upprättande av infrastruktur, administration, myndighetsutövning, drift och underhåll av bemannande återvinningscentraler, obemannade återvinningsstationer samt insamling och hantering av farligt avfall. Rörlig avgift ska täcka kostnader för kärl, transport och avfall.

Vilka är tömningsavgifterna för kombi- och flerfackskärl?

Tjänsterna för 2 fack (brännbart/bioavfall) och 8 fack (fullständig sortering/brännbart/bioavfall) tillhandahålls av Ålands Renhållning. För prisuppgifter kontakta Ålands Renhållning på tel. 27 580 eller  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , de har även prisuppgifter på sin hemsida www.renhallningen.ax

När Mise tar över den fastighetsnära hämtningen av 4 fackskärl kommer faktura med grunddel och rörlig del direkt från Mise. Mer information om förändringarna kommer de som berörs att få när det startar.

- Hur ofta sker fakturering av Mises avgifter?

Fakturering sker månadsvis- halvårsvis- eller helårsvis med start i början av året. Kontakta kundtjänst om du vill ändra frekvensen.

-Vilka är Mises avgifter?

Se icon Tjänster och avgifter

Bioavfall

- Vad är Bioavfall?

Bioavfall är huvudsakligen matavfall. Om bioavfall blandas med annat avfall kan det bidra till skadedjur (råttor) samt ge upphov till luktproblem. Bioavfallet måste därför separeras från övrigt avfall och hanteras skilt för sig. Du kan ha hämtning av bioavfall, avlämning av bioavfall till låst hus eller egen kompost.

Delad avfallshantering

8-facksmodellen kan delas av 2 hushåll som är grannar – är detta en regel som gäller för alla? Finns i så fall motsvarande begränsningar för 2-fackskärl?

Alla kärl kan delas av två hushåll (egnahemshus). Det anses inte att fler hushåll klarar av att dela på kärlen, då mängden då blir för stor.

- Om vi delar 8 Fack med en granne betalar man då bara halva avgiften?

Med 8 fack menas att hushållet har fullständig sortering och varje hushåll som är ansluten betalar varsin grundavgift till Mise och den rörliga avgiften till en avfallsentreprenör.

- Vi är fler hushåll som vill dela på fastighetsnära hämtning av avfall - kan man göra det?

Hushåll kan inte dela med en verksamhet. Undantagsfall om verksamheten har någon av Mises tjänster året runt kan delning godkännas.

 - Vi är ett eller flera hushåll som vill dela på fastighetsnära hämtning av avfall med ett företag eller någon annan verksamhet - kan man göra det?
Ja det går att ha gemensam avfallshantering med företag. Anmäl detta till Mise för att få en justerad avgift.

Farligt avfall

Var lämnar jag mina färgburkar, lysrör, sprayburkar m.m.?

Farligt avfall såsom färgburkar, oljor, lysrör etc. lämnas till de återvinningscentral (ÅVC) eller Misebilen.

Flerbostadshus

- Hur får jag ett Misekort och var hämtar jag matavfallspådar i mitt lägenhetshus?

Kontakta disponenten i ditt hus. Disponenten i sin tur tar kontakt med Mise.

Fritidshus

 

Förblir Miseavgiften densamma för ett fritidshus som har fast boende inom Misekommun även om fritidshuset hyrs ut?

Nej. Fritidshusägaren ansvarar för att fritidshuset har ordnad avfallshantering och betalar full avgift enligt serviceval och får ett Misekort som hyresgästerna ska använda. Detta är obereonde av var hyresgästerna är folkbokförda.

-Vad för service ingår för ett fritidshus som har fast boende inom Misekommun?

Om man har fast boende i en Misekommun och har ett Misekort har man rätt att nyttja samtliga återvinningscentraler samt återvinningsstationerna vid Kantarellen och S-market i Jomala och de i den kommun man är folkbokförd i. Detta innebär att man som fritidshusägare antingen för sitt avfall till sitt fasta boende eller ordnar separat avfallshantering för fritidshuset. Kom ihåg att många hyresvärdar INTE godkänner att man tar avfallet från sitt fritidshus till sitt fasta boende. Införande av tilläggstjänster för de interna fritidshusen behövs då det har visat sig att belastningen på återvinningsstaioner och ÅVC på landsbygden och skärgården ökat markant under sommarhalvåret. Detta innebär att kostsamma omläggningar av renhållningssystemet måste göras årligen inför sommarsäsongen. Alternativet skulle ha varit att höja grundavgiften för samtliga hushåll vilket från politiskt håll upplevs som orättvist.

Fritidshus som har fast boende inom Misekommun kan köpa tilläggstjänst för att få tillgång till fler återvinningststationer.

-Vad för service ingår för Fritidshus?

Fritidshus har genom sitt Misekort fri tillgång till återvinningscentraler, återvinningsstationerna vid Kantarellen och S-market i Jomala samt de stationer i den kommun fritidshuset finns i. Vid besök vid bemannad återvinningscentral (ÅVC) eller Misebilen ska Misekort uppvisas. Om man inte ordnat med någon fastighetsnära hämtning (soptunna på gården alt. dela avfallshantering med någon annan) debiteras man för tjänsten brännbart avfall till låst hus. Man måste alltid ordna avfallshanteringen inom Misekommunerna, det är vår skyldighet att se till att alla har en ordnad avfallshantering och fastighetsägarnas skyldighet att betala för detta. Att ta med avfallet utanför Mise är alltså inte ett godkänt alternativ.

- Hur anhåller man om avgiftsbefrielse för sitt fritidshus?

Blankett för anhållan om befrielse finns här eller så kan du kontakta Mises kundtjänst för att få en blankett hemskickad.

- Jag har en stuga (fritidshus) på en holme och åker inte via en återvinningsstation eller Återvinningscentral på vägen hem. Får jag reducerad avgift?

Nej. Om huset (fritidshus eller fastboende) ligger på en holme eller annan otillgänglig plats måste avfallet föras till en av Mises låsta hus. Kontakta Mise för mer information. Fastighetsägaren får inte reducerad avgift.

Förbränning

- Varför satsar man inte på en förbränningsanläggning på Åland?

En förbränningsanläggning för avfall är betydligt mycket dyrare än en förbränningsanläggning för t.ex. biobränsle (skogsavfall, rent trä). Hårda krav på rening av utsläpp fördyrar anläggningens teknik. En beräkning som Ålands Landskapregerings energigrupp genomfört nyligen visar på att det finns alldeles för lite avfall på Åland för att få en förbränningsanläggning att löna sig.

Grovavfall

- Varför är det så dyrt att lämna möbler?

Möbler är så pass stora att det måste krossas innan de förbränns. På Åland krossas endas möbler delvis varvid möblerna oftast tranporteras hela till Sverige eller Finland för krossning och vidare till energiåtervinning. De pågår utredningar för att krossa möbler på Åland för att minska transporterna.

Hämtningsservice

- Kan man ha hämtning av brännbart eller kombi och samtidigt vara ansluten till ett låst hus? Vad kostar det i så fall?

Har man fastighetsnära hämtning (1 och 2 fack) får man föra sitt återvinningsmaterial till återvinningsstation (ÅS) eller ÅVC utan anmälan. De låsta återvinningstationerna låser du upp med ditt Misekort. Om det är någon som vill ansluta sig till låst hus för brännbart avfall trots att man har fastighetsnära hämtning så kan man om man betalar för också för den tjänsten. Kontakta Mise för anslutning, prisuppgifter och omprogrammering av ditt Misekort.

Inspektion

Inspektion av hushåll och fritidshus – görs denna på kundens eller Mises begäran? Betalar man inspektionsavgift även om Mise yrkar på inspektionen och kunden har rätt?

Mises styrelse kan besluta eller genom beslut fastställa kriterier för under vilka omständigheter inspektion av fastighet inom Mises ansvarsområde ska utföras. Rutinmässig inspektion utförs utan krav på ersättning av hushållet eller verksamheten som inspekteras. I de fall avfallslagen eller Mises avfallshanteringsföreskrifter inte uppfylls genomförs en uppföljande inspektion och Mise debiterar en inspektionsavgift. Inspektioner meddelas senast 1 dag på förhand om inte ändamålet med kontrollen förutsätter något annat.

Kompostering

- Kan man faktiskt kompostera på stugan?

Ja, det går mycket bra. En kompost gillar i för sig mycket näring (matrester), men det är inget problem att lämna komposten orörd över vintern. Det är bara att röra om och fylla på med nytt organiskt matavfall på våren så kommer komposten igång på nytt. Även om komposten inte får så mycket material stannar inte nedbrytningsprocessen inte helt av. det är naturens eget kretslopp som fungerar av sig självt. Kom ihåg att röra om så att materialet får syre! Men du vet väl om att de flesta låsta hus för brännbart avfall också har insamling av bioavfall. Ring Mises kundtjänst och fråga om just din station har insamling.

Lägenheter

- Kan lägenheter klassificeras som fritidshus?

Nej, Fastighetsbolaget faktureras direkt baserat på antal lägenheter.

 

Matavfallsinsamling

- Var får jag tag på papperspåsarna?

Om du bor i flerbostadshus så kontaktar du din disponent. Bor du i egnahemshus så kan du köpa papperspåsar i butik eller av Mise. Egnahemshus som använder biostärkelsepåsar kan använda dessa tills vi byter ut dem under 2020.

Producentansvar

- Varför betalar hushållen för förpackningsmaterialet?

På Åland finns idag en producentorganisation för förpackningar, Producentansvar Åland Ab (Proans). Idag är cirka 90 åländska företag medlemmar i organisationen. Företagen betalar in avgifter för förpackningar som släpps ut på den åländska marknaden. Mise och andra kommuner utför insamling och tar hand om materialet, samtidigt får de en ersättning från Proans.

Kostnaderna för förpackningarna bekostas alltså av företagen. Men det finns också förpackningar som inte lyder under producentansvar såsom privatimport (t.ex. inköp av IKEA kök i Sverige), förpackningar från mindre företag och från färjorna. Det finns också återvinningsmaterial som inte är förpackningar såsom plastbestick, hinkar,pulkor, leksaker m.m. Detta bekostas genom kommunernas renhållningsvagifter.

Sortering

-Vad menas med brännbart avfall?
Med brännbart restavfall menas avfall som inte går att sortera, t.ex mjuka plastförpackningar, blöjor, bindor, dammsugarpåsar, hår, trasiga skor och kläder, tops, disktrasor etc. Det brännbara avfallet transporteras till anläggningar för energiåtervinning till fjärrvärme och el.

-Jag undrar vad som händer med den sorterade plasten. Återvinns den eller bränns den?

Efter sortering och balning transporteras hårdplasten till materialåtervinning till Uppsala eller Riihimäki. Materialet återvinns till t.ex trädgårdmöbler, plastpallar.

-Vad räknas som plast?  Är det t ex schampoflaskor och liknande?  Hur behandlas styrox?  Hur ska vi göra med tunn genomskinlig plast, t ex vinddruvsförpackningar? Vanliga plastpåsar vad ska vi göra med dem?

I sortering av av plastförpackningar ska följande plast läggas:

Flaskor (ej pant) för t ex ketchup, senap, schampo, rengöringsmedel, saft, burkar, glasslådor, dunkar mm. (Ofta märkta med 1(PET), 2(PE-HD), 5(PP), 6(PS).
Mjukplast ex.plastfilm, plastpåsar, sugrör etc. Ofta märkta med 4 (PE-LD).

Övrig plast som inte är förpackning sorteras enligt följande:

Styrox (sorteras som brännbart restavfall eller som Mjukplast på ÅVC)

PVC plast (sorteras som farligt avfall på bemannad Återvinningscentral)

Elartiklar i plast (sorteras som elektronik/farligt avfall på ÅVC)

Pantplaskor i plast (lämnas till butik )

Leksaker i plast (grovavfall eller brännbart på ÅVC)

Återanvändning

Vad gör jag med hela, rena fungerande saker/kläder som jag vill bli av med?
Det finns ett antal second-hand butiker, ex Emmaus som tar emot saker och kläder. Man kan annars sälja sakerna själv på loppis eller på annons. Mise har också MiseReturen som är en returhörna och finns till höger efter grinden på Mise Åvc Svinryggen dit man kan föra hela och fungerande saker.

Återvinning

- Vad gör återvinning för nytta?
Att sortera ut återvinningsmaterial är att göra en stor miljöinsats. Glas, papper, kartong och metall är exempel på avfallsslag som kan materialåtervinnas till ny råvara. Bioavfall är exempelvis matrester (kött– och fiskrester, fruktskal, grönsaker), blommor och hushållspapper i små mängder. Bioavfallet komposteras och blir planteringsjord.

Återvinningsstation

- Vad innebär det egentligen att vara ansluten till ett låst hus?

De byggnader som inte har fastighetsnära tömning av ett sopkärl måste i så fall vara anslutna till ett låst hus. Du får ett Misekort som är programmerat för att komma in i huset. I det låsta huset kan man lämna brännbart avfall , men också bioavfall i de flesta låsta husen på fasta Åland. Tjänsten togs fram framförallt för fritidshusen, men det finns fleratlet egnahemshus som tycker tjänsten också är bra för dem. I anslutning till de låsta husen finns en återvinningsstation dit du kan lämna återvinningsmaterila. Återvinningsstationen öppnar du också med ditt Misekort. Kontakta Mise så att du ansluts till det låsta huset som är närmast din byggnad.

Återvinningscentral (ÅVC)

Får alla föra avfall till ÅVC ?

Alla hushåll inom Mise får föra återvinningsbart material och farligt avfall avgiftsfritt till Mises återvinningscentraler. Misekort måste alltid uppvisas.

Till Återvinningscentralen kan du lämna plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar/papper, pappersförpackningar, kartong/well, tetror, glasförpackningar, aluminiumburkar, elektronikavfall (t.ex. kyl, frys, spis, tvättmaskin), farligt avfall inom frimängd utan extra avgift efter uppvisande av Misekort. Du kan också lämna upp till 20 l porslin/keramik/planglas utan avgift.

Trädgårdsavfall och rent trä lämnas avgiftsfritt på Mise ÅVC (upp till ett släp per gång).

Säckar med brännbart avfall, möbler och byggavfall från hushåll lämnas på Mise ÅVC mot avgift (sopmärken)