Flerbostadshus

Byggnadsägaren (bostadsbolaget) är ansvarig för att det finns en fungerande avfallshantering vid byggnaden.

 

Innehållsförteckning

Information till disponentenKrav på sortering i separata kärl


Bostadsbolaget ska enligt avfallshanteringsföreskrifterna ha fullständig sortering vilket innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och minst fem återvinningsfraktioner (plast, kartong/tetra, glas, papper, metall) vid fastigheten.

Ändringar av antalet lägenheter


Kom ihåg att meddela Mise om ni gör ändringar i avfallshanteringen eller antal lägenheter då detta påverkar avfallsavgiften.

Misekort till hushållen


Byggnadsägare/disponenter får ett Misekort för varje bostad i byggnaden. Med Misekortet kan hushållen lämna återvinningsmaterial, farligt avfall, upp till 20 liter med porslin, planglas, keramik utan avgift till Mise ÅVC/Misebilen. Hushållen har också rätt att med Misekortet lämna återvinningsmaterial till stationerna vid S-market och Kantarellen.

Tappat bort sitt MiseKort


Om hyresgästen tappat bort sitt Misekort så är det ni som byggnadsägare/disponent som måste beställa ett nytt. Misekort beställs från Mises kundtjänst som fakturerar enligt gällande taxa en avgift för nytt Misekort. De nuvarande Misekorten gäller tills annat meddelas.

Det rekommenderas att skriva ner kortnumret som står på Misekortet som ges ut till lägenhetsinnehavaren för att sedan kunna uppge kortnumret till Mises kundtjänst vid beställning.

Lägenhetsinnehavare lämnar avfall till MiseÅVC


Till Mise ÅVC kan de boende lämna återvinningsmaterial och farligt avfall utan kostnad och brännbart avfall och möbler mot avgift (sopmärken).

Bostadsbolaget lämnar avall till MiseÅVC


Bostadsbolaget kan också lämna avfall till Mise ÅVC, förutsatt att bolaget har ett Misekort. För att få ett Misekort blir bostadsbolaget verksamhetskund, betalar en årsavgift enligt gällande taxa, per Misekort. Avlämning av avfall fungerar som vanliga hushåll där betalning sker efter antal sopmärken. Skillnaden är att verksamhetskunder betalar för farligt avfall (måleriavfall, oljor, kemikalier, lösningsmedel etc.). Mer information på hemsidan under Avgifter- Verksamheter.

Papperspåsar för matavfall


Som disponent eller fastighetsägare är det via er som matavfallspåsar delas ut till de boende. För beställning av matavfallspåsar och tillbehör vänder ni er till Mise. 

En uppsättning av matavfallspåsar som ingår i er avfallstjänst Flerkärl är 2 x 80 stycken 8 liters papperspåsar per hushåll (lägenhet) och år.

För upphämtning av matavfallspåsar som ingår i er tjänst görs på Mises kontor. Upphämtning görs för hela flerbostadshuset på en och samma gång, ni ska meddela Mise senast 2 arbetsdagar innan planerad upphämtning.

Ni som har ett avfallsutrymme med tak och väggar kan få matavfallspåsarna utkörda. Matavfallspåsarna måste avlämnas på en torr och skyddad plats för att de inte ska ta skada. Om ni har en annan avsedd plats och vill ha utkörning av matavfallspåsar, så som ett eget lager eller kontor måste ni meddela detta till Mises kundtjänst.
Utkörning sker under specifika veckor. Några veckor in på året samt under hösten. Information går ut till de som meddelat e-postuppgifter. Om ni önskar få era matavfallspåsar utkörda så måste disponenten/fastighetsägaren kontakta Mises kundtjänst och meddela under vilken av dessa veckor som ni önskar att utkörningen ska ske på. Denna information ska meddelas till Mise senast 1 vecka innan utkörningsveckan ni önskar. Kontakta kundtjänst om ni önskar ta del av de specifika veckorna.

Tillägsbeställning av matavfallspåsar


Om ni önskar fler matavfallspåsar utöver den årliga andelen, kan ni meddela Mise senast 2 arbetsdagar innan och avhämta dessa från kontoret mot en kostnad för matavfallspåsarna enligt Mises prislista.

Bättre sortering


För att få bättre sortering och lägre kostnader för avfallshanteringen i bostadsbolaget sätt upp information om avfallshantering till de boende i trapphusen eller distribuera på annat sätt. Mise har t.ex sorteringsguiden som kan hämtas från kontoret och delas ut.

Nycklar eller koden till avfallsutrymmet


Om avfallsutrymmet är låst så behöver ni delge koden eller komma in med nycklar till Mises kontor om ni inte redan gjort det. Mise behöver tillgång till ert avfallsutrymme för leveransen av matavfallspåsar samt för att tömningar och underhåll av kärl ska fungera.

Avfallsutrymmet


Byggnadsägaren är ansvarig för avfallsutrymmet. Om kärlen är smutsiga kan Mise erbjuda kärltvätt enligt gällande avfallstaxa. Beställning görs av byggnadsägaren eller disponenten till Mises kundtjänst.

KOM IHÅG ATT DELA UT MISEKORTET TILL VARJE LÄGENHET!

Information till hyresgästernaVad gör jag med avfallet?

Finns det inte utrymme i flerbostadshusets kärl/sophus eller har du avfall som ska lämnas till återvinningscentral (ÅVC). Då ska du använda Mises avfallstjänster som består av återvinningsstationer, återvinningscentral och Misebilen.

Misekort


Misekortet är din nyckel till Mise ÅVC, Misebilen, till återvinningsstationerna i din kommun och vid Kantarellen och S-Market i Jomala. Varje lägenhet ska ha ett eget Misekort. Ditt Misekort får du från disponenten eller byggnadsägaren. Har du tappat bort eller inte fått ditt Misekort? Kontakta byggnadsägaren/disponenten.

Mises avfallshanteringssystem är till för dig, därför är det viktigt att du har Misekortet med dig till Misebilen och Mise ÅVC. Utan Misekort tillkommer en extra avgift.

Ska du flytta?

Kom ihåg att returnera ditt Misekort till disponenten.