Mise förbundsstämma 15.12.2020

Mises förbundsstämma hölls 15.12.2020 och behandlade budget och avfallstaxa för 2021. De största förändringarna är att det finns möjligheter för 1 persons hushåll att få förlängda tömningsintervall för fastighetsnära avfallshämtning i MiseFyran . Det finns två möjligheter, en möjlighet är att anmäla att man vill ha förlängde tömningsintervall vintertid (november-mars). Under tidsperioden töms A- kärlet var fjärde vecka i stället för varannan vecka. En annan möjlighet är att hushållet ansöker om förlängt tömningsintervall hela året. I dessa fall krävs en godkänd isolerad varmkompost då hushållet inte använder facket för bioavfall i fyrfackskärlet. Under året töms kärlet var fjärde vecka istället för varannan vecka.

Nya avgifter som har införts i taxan är inspektionsavgift, handläggningsavgift, kärltvätt för fyrfackskärl, utkörning av kärl och hämtning av kärl.

Inspektionsavgiften är 30 € och används i det fall då det krävs att Misepersonal åker ut på plats för att titta hur något fungerar. T.ex. vid godkännande av ett soprum, gemensam insamlingsplats, kompost eller tillsyn av beslut som inte uppfyller krav.

Handläggningsavgiften är 50 € och används i de ärendet som kräver beslut av en handläggare eller verksamhetsledare. T.ex. stadigvarande obebodd bostad, renovering, flytt till serviceboende.

Kärltvätt för fyrfackskärl kostar 65 € och är en tilläggstjänst som går att beställa. Utkörning och hämtning av kärl vid till exempel förändrad tjänst kostar 35 € vardera.

I budgeten för 2021 kommer ett antal projekt att genomföras: implementeringen av fyrfacksystemet fortsätter i Lumparland, Jomala och Hammarland. En kundportal kommer att tas bruk där kunderna kan se sina fakturor, beställa tjänster, information om tömningsdatum mm. Även en sms-tjänst för att få meddelande när kärlet kommer tömmas kommer införas 2021. I avfallshanteringssystemet så tas en ny återvinningsstation i bruk i Lervik, Mariehamn samt miljöpunkten vid Mathishallen kommer att förbättras. Därutöver kommer Mise ta i bruk ett nytt ekonomisystem samt ta fram en ny kommunikations- och informationsstrategi.